• تاریخ :1403/02/31دوشنبه

کالا سایز واحد قیمت
تیرآهن اصفهان 14 شاخه 55,500,000 ریال
تیرآهن اصفهان 16 شاخه 62,000,000 ریال
تیرآهن اصفهان 18 شاخه 72,000,000 ریال
تیرآهن اصفهان 20 شاخه 100,000,000 ریال
تیرآهن اهواز 14 شاخه 43,000,000 ریال
تیرآهن اهواز 16 شاخه 52,000,000 ریال